Giải thưởng Dogma 2013

Giải Nhất

Truong The Linh

Truong The Linh


Các giải khuyến khích 2013


Giải thưởng Dogma 2012

Giải Nhất

Ngo Van Sac

Ngo Van Sac


Các giải khuyến khích 2012


Giải thưởng Dogma 2011

Giải Nhất

Nguyen Van Cuong

Nguyen Van Cuong


Các giải khuyến khích 2011